Skip to main content

Videoovervåkning av hummer (Homarus gammarus)

Videoovervåkningen er et samarbeid mellom Institutt for Naturforvalting ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (INA, UMB) og Drøbak akvarium. Formålet med videoovervåkningen er å få detaljinformasjon om hummerens døgnaktivitet, sett i lys av de ulike årstidene og ulike miljøforhold.

Hummerhuset med videokamera er plassert ute i Oslofjorden, 200 meter utenfor Drøbak akvarium på 15 meters dyp. Videoopptaken vises også på en storskjerm inne på selve akvariet.

De involverte er (alfabetisk rekkefølge): Jessica Marks, Julianne Island, Ronny Steen, Sondre Ski, Thrond Haugen.

Om hummeren: Hummeren er et stort krepsdyr (Crustacea), store individer kan veie opptil 6 kg (Wolff 1978). Hummeren lever på mellom 0 og 150 m dyp, vanligvis ikke dypere enn 50 m (Holthuis 1991). Hummeren er utpregede nattdyr og territorielle (Holthuis 1991), den oppholder seg i hulrom som fungerer som skjulested og utkikkspost (Dybern 1973). Dietten består hovedsakelig av virvelløse bunndyr (Hallbäck & Waren 1972). Hummer høstes kommersielt og på hobbybasis (Knutsen m.fl. 2009), siden 1960 er bestanden redusert med ca 50%, og det er nå klassifisert som nær truet (NT) på den norske rødlista (Oug m.fl. 2010).

Forskning på hummer: For å oppnå mer kunnskap om Europeisk hummer så har ulike vitenskapelige studier blitt utført. Telemetristudier har avdekket demografiske og tidsmessige mønstre i bevegelse (Smith m.fl. 1998, Smith m.fl. 2001, Agnalt m.fl. 2007, Moland m.fl. 2011a), merking og gjenfangstforsøk har gitt data på bestandsdynamikk (Agnalt m.fl. 2009), laboratorieeksperimenter har gitt informasjon om fysiologi (Mente m.fl. 2001) og atferd (Wickins m.fl. 1996), men det er en mangel på informasjon om adferd på finskala under naturlige forhold (for unntak se Hallbäck & Waren 1972, 1973 Dybern, Moland m.fl. 2011b). Mangel på detaljert informasjon om hummeratferd i naturen gjenspeiler vanskelighetene med å observere nattaktive sjødyr.

Video surveillance of lobster (Homarus gammarus)

The video surveillance is a collaboration between the Institute for Nature Management at the University of Life Sciences (INA, UMB) and Drøbak Aquarium. The purpose of video surveillance is to obtain detailed information about the activity of the lobster, in light of the different seasons and different environmental conditions.

The lobster house with a video camera is situated outside in the Oslo Fjord, 200 meters outside Drøbak aquarium at 15 meters depth. At the aquarium there is also a large screen showing live video.

Persons involved (alphabetic order): Jessica Marks, Julianne Island, Ronny Steen, Sondre Ski, Thrond Haugen.

About lobster: the lobster is a large crustacean (Crustacea), whereas large individuals can weigh up to 6 kg (Wolff 1978). Lobsters live at 0 and 150 m depths, usually not deeper than 50 m (Holthuis 1991). The lobster is known to be nocturnal and territorial (Holthuis 1991), it stays in cavities that serve as shelter (Dybern 1973). The diet consists mainly of benthic invertebrates (Hallbäck & Waren 1972). Lobster are harvested commercially and for recreation (Knutsen et al 2009), since 1960, the population decreased with about 50% and it is now classified as Near Threatened (NT) on the Norwegian Red List (OUG et al 2010).

Research on lobster: To obtain more knowledge about the lobster various scientific studies have been performed. Telemetry has identified demographic and temporal patterns of movement (Smith et al, 1998, Smith et al 2001 Agnalt et al 2007 Moland et al 2011a), mark-recapture experiments have provided data on population dynamics (Agnalt m . fl. 2009), laboratory experiments have provided information about the physiology (Mente et al 2001) and behavior (Wickins et al 1996), but there is a lack of information about the behavior under natural conditions (for exceptions see Hallbäck & Waren, 1972, 1973 Dybern, Moland et al 2011b). Lack of detailed information about behavior of the lobster in nature reflects the difficulty of observing nocturnal sea creatures.

Referanser/References

 • Agnalt, A.-L., E. Farestveit, K. Gundersen, K. E. Jorstad, and T. S. Kristiansen. 2009. Population characteristics of the world's northernmost stocks of European lobster (Homarus gammarus) in Tysfjord and Nordfolda, northern Norway. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 43:47-57.
 • Dybern, B. I. 1973. Lobster burrows in Swedish waters. Helgoland Marine Research 24:401-414.
 • Hallbäck, H. and A. Warén. 1972. Food ecology of lobster, Homarus vulgaris, in Swedish waters. Some preliminary results. International Council for the Exploration of the Sea, Shellfish and Benthos Committe, C.M.
 • Holthuis, L. B. 1991. Marine lobsters of the world : an annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries known to date.
 • Knutsen, J. A., A. R. Pettersen, S. E. Enersen, P. A. Heuch, E. Karlsbakk, E. Moland, K. E. Jørstad, T. Langeland, and A. L. Agnalt. 2009. Hummer. Pages 99-101 in A. L. Agnalt, I. Bakketeig, T. Haug, J. A. Knutsen, and I. Opstad, editors. Kyst og havbruk 2009 : Fisken og havet. Bergen : Havforskningsinstituttet.
 • Mente, E., D. F. Houlihan, and K. Smith. 2001. Growth, feeding frequency, protein turnover, and amino acid metabolism in European lobster Homarus gammarus L. Journal of Experimental Zoology 289:419-432.
 • Moland, E., E. M. Olsen, K. Andvord, J. A. Knutsen, and N. C. Stenseth. 2011a. Home range of European lobster (Homarus gammarus) in a marine reserve: implications for future reserve design. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68:1197-1210.
 • Moland, E., E. M. Olsen, H. Knutsen, J. A. Knutsen, S. E. Enersen, C. Andre, and N. C. Stenseth. 2011b. Activity patterns of wild European lobster Homarus gammarus in coastal marine reserves: implications for future reserve design. Marine Ecology-Progress Series 429:197-207.
 • Oug, E., T. Brattegard, W. Vader, M. Christiansen, B. Walseng, and P. Djursvoll. 2010. Krepsdyr - Crustacea. Pages 209-222 in J. A. Kålås, Å. Viken, S. Henriksen, and S. Skjelseth, editors. The 2010 Norwegian red list for species. Norwegian Biodiversity Information Centre, Norway.
 • Smith, I. P., K. J. Collins, and A. C. Jensen. 1998. Movement and activity patterns of the European lobster, Homarus gammarus, revealed by electromagnetic telemetry. Marine Biology 132:611-623.
 • Smith, I. P., A. C. Jensen, K. J. Collins, and E. L. Mattey. 2001. Movement of wild European lobsters Homarus gammarus in natural habitat. Marine Ecology-Progress Series 222:177-186.
 • Wickins, J. F., J. C. Roberts, and M. S. Heasman. 1996. Within-burrow behaviour of juvenile European lobsters Homarus gammarus (L.). Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 28:229-253.
 • Wolff, T. 1978. Maximum Size of Lobsters (Homarus) (Decapoda, Nephropidae). Crustaceana 34:1-14.